Föreningsintyg


Behöver du förnya eller skaffa ny licens måste du få ett föreningsintyg av klubben.
Kraven för föreningsintyg är att du är en aktiv medlem, betalt medlemsavgift, uppfyllt guldfodringarna m.m. Se krav enligt skjuthandbok bilaga 8 längre ner på sidan.

För att underlätta för styrelsen att ta ett snabbt beslut gällande föreningsintyg använd bilaga (bilaga föreningsintyg).
På så sätt får styrelsen all information som krävs för att ta beslut, saknas information kan beslut om föreningsintyg dröja eller avslås.

Tänk på att söka intyg i tid, minst 3 månader innan du behöver intyget.
Detta på grund av att styrelsemöte enbart hålls en gång i månaden (ej under sommaren) och att medlem skall ha tid att komplettera intyg med t.ex. uppskjutning om så behövs.

Polisens mall på föreningsintyg ska användas. Den hittar du på polisens hemsida (länk nedan)
Fyll i alla uppgifter, medlem ansvarar för att alla uppgifter finns med och är korrekta.
Om du har diarienummer från polisen fyller du i även detta.
Maila ifyllt intyg samt bilaga till licens@gpssk.se
Begäran av intyg behandlas på nästkommande styrelsemöte.
Godkänns begäran om föreningsintyg skickas intyget till polisen och medlem får information om att intyg är inskickat.


(LÄNK)
https://polisen.se/tjanster-tillstand/vapen-regler-och-tillstand/ansok-om-vapentillstand/blanketter-for-vapentillstand/#medlemskap-intyg

Gällande pistolskytteförbundets guldmärke så ska detta bevittnas av styrelsemedlem eller av person betrodd av styrelsen t.ex. tävlingsledare, ledare vid nybörjarskytte, m.fl.
Eller kunna styrkas med tävlingsresultat eller liknande.


Behöver du göra uppskjutning maila licens@gpssk.se eller skriv i Gpssk Facebook grupp för att hitta tillfälle för uppskjutning.
Första onsdagen varje månad finns tillfälle för precision skytte (Ej Juli, Augusti)


Skjuthandboken Bilaga 8
Intyg om behov av vapen skall endast utfärdas till aktiva medlemmar enligt nedanstående:

 1. Ny medlem i föreningen tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap (=att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet) samt betalda föreningsavgifter.

 2. Första vapnet i kaliber .22

 3. Grovkalibriga vapen tidigast efter tolv (12) månaders aktivt medlemskap.

 4. Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets regelverk (SHB) för aktuell gren/grenar.

 5. Om tveksamhet råder beträffande vapnets lämplighet skall Förbundet kontaktas.

 6. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser.

 7. Medlemmen skall ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på begäran t.ex. medverkat som tävlingsfunktionär eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt ha visat ett aktivt intresse för föreningen.

 8. Medlemmen skall inneha pistolskyttekort.

 9. Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets Pistolskyttemärke i guld eller, för innehavare
  av guldmärket, uppfyllt fordringarna för årtalsmärke* under något av de senaste två åren.

 10. Intyget skall beslutas av föreningens styrelse vid styrelsesammanträde, varefter föreningens ordförande eller efter protokollförd delegation annan behörig företrädare undertecknar intyget. Utfärdade intyg skall under alla omständigheter protokollföras.

 11. Alla intyg skall sändas direkt till polismyndigheten.

 12. Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första föreningen.

 13. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen vägra utfärda intyg beträffande behov. På begäran skall vägran motiveras.